Euro

Euro / Bulgarian lev (Bulgaria)

Exchange Calculator from Euro to Bulgarian lev

1 Euro = 1,95 BGN
Calculator from Euros to BGN

EUR

BGN
Calculator from BGN to Euros

BGN

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to BGN (BGN)
1 Euros 1,95 BGN
5 Euros 9,77 BGN
10 Euros 19,55 BGN
50 Euros 97,74 BGN
100 Euros 195 BGN
500 Euros 977 BGN
1000 Euros 1.955 BGN
5000 Euros 9.774 BGN
From BGN (BGN) to Euros (EUR)
1 BGN = 0,51 Euros
5 BGN = 2,56 Euros
10 BGN = 5,12 Euros
50 BGN = 25,58 Euros
100 BGN = 51,16 Euros
500 BGN = 256 Euros
1000 BGN = 512 Euros
5000 BGN = 2.558 Euros