Euro

Euro / Romanian leu (Romania)

Exchange Calculator from Euro to Romanian leu

1 Euro = 4,53 Lei
Calculator from Euros to Lei

EUR

RON
Calculator from Lei to Euros

RON

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Lei (RON)
1 Euros 4,53 Lei
5 Euros 22,66 Lei
10 Euros 45,32 Lei
50 Euros 227 Lei
100 Euros 453 Lei
500 Euros 2.266 Lei
1000 Euros 4.532 Lei
5000 Euros 22.659 Lei
From Lei (RON) to Euros (EUR)
1 Lei = 0,22 Euros
5 Lei = 1,10 Euros
10 Lei = 2,21 Euros
50 Lei = 11,03 Euros
100 Lei = 22,07 Euros
500 Lei = 110 Euros
1000 Lei = 221 Euros
5000 Lei = 1.103 Euros