Euro

Euro / Romanian leu (Romania)

Exchange Calculator from Euro to Romanian leu

1 Euro = 4,56 Lei
Calculator from Euros to Lei

EUR

RON
Calculator from Lei to Euros

RON

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Lei (RON)
1 Euros 4,56 Lei
5 Euros 22,78 Lei
10 Euros 45,56 Lei
50 Euros 228 Lei
100 Euros 456 Lei
500 Euros 2.278 Lei
1000 Euros 4.556 Lei
5000 Euros 22.781 Lei
From Lei (RON) to Euros (EUR)
1 Lei = 0,22 Euros
5 Lei = 1,10 Euros
10 Lei = 2,19 Euros
50 Lei = 10,97 Euros
100 Lei = 21,95 Euros
500 Lei = 110 Euros
1000 Lei = 219 Euros
5000 Lei = 1.097 Euros