Euro

Euro / Romanian leu (Romania)

Exchange Calculator from Euro to Romanian leu

1 Euro = 4,58 Lei
Calculator from Euro to Romanian leu

EUR

RON
Calculator from Romanian leu to Euro

RON

EUR
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Lei (RON)
1 Euros 4,58 Lei
5 Euros 22,89 Lei
10 Euros 45,79 Lei
50 Euros 229 Lei
100 Euros 458 Lei
500 Euros 2.289 Lei
1000 Euros 4.579 Lei
5000 Euros 22.893 Lei
From Lei (RON) to Euros (EUR)
1 Lei = 0,22 Euros
5 Lei = 1,09 Euros
10 Lei = 2,18 Euros
50 Lei = 10,92 Euros
100 Lei = 21,84 Euros
500 Lei = 109 Euros
1000 Lei = 218 Euros
5000 Lei = 1.092 Euros